Vertel een vriendin 

Vertel een vriendin


Tip een bekende of deel het in je eigen netwerk!

Algemene voorwaarden

Op alle met TalentWoman gesloten overeenkomsten door deelnemers of organisaties zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Dit geldt voor activiteiten, die onder welke naam dan ook, door TalentWoman worden gegeven dan wel georganiseerd.


1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

A. TalentWoman te Nederhemert-Zuid, Veerweg 2, 5317KV. Hierna te noemen TalentWoman. Talentwoman is een handelsnaam van TalentKids en staat als zodanig ingeschreven bij de KvK onder registratienummer: 20108217.

B. De deelnemer: degene die zich na schriftelijke aanmelding, betaling van het inschrijfgeld of ondertekening van het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door TalentWoman georganiseerde diensten.


2. DE OVEREENKOMST TUSSEN TORI EN DEELNEMER 

A. Overeenkomsten tussen TalentWoman en deelnemer worden schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst door Talentwoman van het volledige ingevulde inschrijfformulier treedt de overeenkomst in werking. De deelnemer ontvangt per email een bevestiging van inschrijving.

B. De deelnemer is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan TalentWoman te melden.

C. De opleidingen vinden op diverse locaties plaats. Deze worden vooraf bekend gemaakt.

      2-1. Aanname en deelname (bij trainingen van 6 dagen of meer)

A. Om te waarborgen dat de opleiding de hoge kwaliteit behoudt die het heeft, wordt als voorwaarde gesteld dat er met iedere deelnemer voor inschrijving persoonlijk contact is geweest, door middel van de workshopdag hou van mij zoals ik ben. De workshopdag is een voorwaarde voor deelname aan de opleiding, geen garantie.

B. Door TalentWoman aangeboden workshops en trainingen vinden doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, wordt de wachtlijst aangesproken in volgorde van binnenkomst. Bij te weinig aanmeldingen kan tot een week voor aanvang de datum verzet worden.

C. Door insturing van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de inschrijvings-, en betalingsvoorwaarden van TalentWoman, zoals vermeld.

D. Eenmaal gesloten overeenkomsten leiden voor TalentWoman tot een inspannings-verplichting, niet tot een resultaatsverplichting.


3. BETALINGEN

A. De tarieven staan op de website vermeld.

B. Betaling door deelnemer in termijnen is mogelijk, zoals aangegeven op het inschrijfformulier. De termijnbetalingen starten zoals door TalentWoman wordt aangegeven en deze worden schriftelijk bevestigd aan de deelnemer. Het gehele bedrag dient voor de afronding van de opleiding te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

C. Alle betalingen dienen voor of op de vervaldata zoals vermeld op de factuur te zijn voldaan. TalentWoman hanteert een betalingstermijn van 15 dagen. Bij niet tijdige betaling wordt een herinnering per mail verstuurd op de dag na de vervaldatum. Bij een tweede herinnering worden er vertragingskosten van € 25,- in rekening gebracht. Bij herhaling van niet tijdige betaling bij termijnbetalingen wordt het totaalbedrag in zijn geheel ingevorderd.

D. TalentWoman heeft het recht om deelnemers, die zich bij herhaling niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verdere deelname uitsluiten. In dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar. 

E. Afmelding voor een of meerdere dagdelen geeft geen recht op inhalen of restitutie.


4. ANNULEREN

A. Wanneer een deelnemer onverwacht niet meer kan deelnemen aan de training laat hij dit schriftelijk aan TalentWoman weten.

Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de workshop of training wordt € 100,- in rekening gebracht. Bij annulering binnen tien dagen voor aanvang of tijdens de opleiding, wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht.

B. In enkele situaties is het, in overleg, mogelijk om eenmalig door te schuiven naar de eerstvolgende workshop of training op de eerstvolgende datum. 

C. Indien de deelnemer door omstandigheden hem betreffende, niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de deelnemer.

D. Bij onvoorziene omstandigheden, overmacht of calamiteit, waardoor de deelnemer niet meer in staat is de training te starten of af te ronden, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en heeft de deelnemer recht op restitutie van het lesgeld met ingang van de datum waarop dit feit aan het opleidingsinstituut bekend is gemaakt.

E. Annulering wordt door TalentWoman schriftelijk bevestigd.


5. DEELNAME EN TOEKENNING CERTIFICAAT

Er gelden twee criteria voor het toekennen van het certificaat. Het eerste criterium is de aanwezigheid. Men wordt geacht 90% van de training aanwezig te zijn geweest; Het tweede criterium is aantoonbare ontwikkeling in het leerproces (kennis, attitude, vaardigheden, reflectie, communicatie en praktijkopdrachten)  en integratie hiervan. Tijdens de opleiding is er contact tussen deelnemer en docent wanneer er vanuit TalentWoman sprake is van twijfel over verdere deelname aan de opleiding door de deelnemer.


6. AUTEURSRECHT

Van het door TalentWoman ontwikkelde les-, en beeldmateriaal blijven alle rechten aan TalentWoman voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van TalentWoman of  syllabus, worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie, of anderszins.


7. PRIVACY

A. Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

B. TalentWoman respecteert de privacy van deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (NAW: naam, adres, woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.

 

8. GESCHILLEN

TalentWoman stelt alles in het werk om haar deelnemers  zo goed  mogelijk de door hen gekozen training te laten volgen. Slechts  zelden is een deelnemer niet tevreden met de gevolgde scholing, beleid of begeleiding door de trainers(s).  Mocht het zo zijn, dat een deelnemer ontevreden is, neemt de deelnemer contact hierover op met TalentWoman.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

 A. Als TalentWoman aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

B. TalentWoman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TalentWoman is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

C. Indien TalentWoman aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TalentWoman beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

D. TalentWoman kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TalentWoman aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TalentWoman toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer of organisatie aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. TalentWoman is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

E. De opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TalentWoman of zijn ondergeschikten. 

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

TalentWoman is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals ze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Deelnemer heeft deze geldende voorwaarden ontvangen bij bevestiging van deelname. Op latere overeenkomsten zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.


Overige bepalingen

Op de overeenkomst tussen TalentWoman en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.